Chang, Yao-Wen
Status Dean Associate & Dean,
Name Chang, Yao-Wen
Email ywchang@ntu.edu.tw
Office Tel No. +886-2-33663556
Position Dean

國際重要學會會士(Fellow)

Year Award Name Wins over the years
2013

教育部重要獎項

Year Award Name Wins over the years
2021

國科會重要獎項

Year Award Name Wins over the years
2014
2010
2004
2000

校內重大獎項

Year Award Name Wins over the years
2013
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

中國電機工程學會獎項

Year Award Name Wins over the years
2009

東元獎

Year Award Name Wins over the years
2017

其他

Year Award Name Wins over the years
2017
2015
2013
2011
2010